Δημοσιότητα ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιότητα ΕΠΑνΕΚ

H εταιρεία ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση επενδυτικών έργων στα οποία συμμετέχει διαχρονικά, τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε δράση.

Στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» έχει υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

Η επιχείρηση ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ. εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 211.020,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 100.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ, εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 198.000,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 99.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.